ประวัติศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ ( 3,500 ปี ก่อนคริสต์ศักราชถึงคริสต์ศักราช 476 ) เกิดขึ้นเมื่อไหร่ ?

ประวัติศาสตร์สากล เริ่มเกิดขึ้นเมื่อครั้งแรก บริเวณดินแดน ของเมโสโปเตเมีย แถบลุ่มแม่น้ำ ไทกริสยูเฟทีส และดินแดนอียิปต์ แถบลุ่มแม่น้ำไนล์ ซึ่งมีชาวอียิปต์ เป็นที่รู้จักกัน ซึ่งประดิษฐ์ตัวอักษรได้เมื่อ 3,500 ปี ก่อนคริสต์ศักราช ประวัติศาสตร์สากล สมัยโบราณ เริ่มจากได้แผ่อิทธิพล ของความเจริญ

ของอารยธรรม ประวัติศาสตร์สากลที่น่าสนใจ ได้เผยแพร่ไปยัง ทางใต้ของยุโรป ซึ่งอยู่ในเกาะคริต ซึ่งต่อมาชาวกรีก ได้รับเอาความเจริญ จากเกาะครีต ซึ่งเป็นความเจริญ จากชาวอียิปต์ มาสร้างสมเป็นอารยธรรมกรีกขึ้น และเมื่อชาวโรมัน ในแหลมอิตาลี ซึ่งได้ทำการยึดครองกรีก

ได้ชาวโรมัน ก็นำอารยธรรมกรีก ชาวโรมันก็นำอารยธรรมกรีก- กลับไปยังโรม และสร้างสมอารยธรรมโรมัน ขึ้นต่อมาซึ่งชาวโรมัน สถาปนาอาณาจักรโรมัน และพร้อมกับทำการขยาย อาณาเขตของตนไป อย่างกว้างกวาง

จึงทำให้อารยธรรมโรมัน ที่มีอิทธิพลแผ่ขยายออกไป จนกระทั่งจักรวรรดิโรมัน ล่มสลายลงไปในที่สุด เมื่อพวกชนเผ่าเยอรมัน เข้ายึดกรุงโรม ได้สำเร็จในคริสต์ศักราช 476 ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ ของชาติตะวันตก จึงสิ้นสุดลง

ประวัติศาสตร์สากล

ประวัติศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์สมัยกลาง ( คริสต์ศักราช 476 – คริสต์ศักราช 1453 )

ซึ่งเริ่มจากการสิ้นสุดลง ประวัติศาสตร์สากล ตะวันตก ของอาณาจักรโรมัน ในคริสต์ศักราช 476 เมื่อถูกพวกอารยธรรมชนเผ่าเยอรมัน เผ่าวิสิกอธ ( visigoth ) ซึ่งได้ทำการโจมตี ซึ่งเป็นเหตุการณ์ ซึ่งถือเป็นจุดสิ้นสุด ของอาณาจักรโรมันตะวันตก

ของการล่มสลายตัวลงไป ของกรุงโรมที่เต็มไป ด้วยความวุ่นวาย ทางการเมืองเศรษฐกิจ และสังคมความอ่อนแอ ของประชา ความอดอยาก และขาดที่พึ่ง ซึ่งเป็นปัญหา เรื่องโจรผู้ร้าย เนื่องในช่วงสงคราม เนื่องจากช่วงเวลานี้

ยุโรปตะวันตก ไม่มีอารยธรรม ที่ยิ่งใหญ่ปกครอง ดังเช่นจักรวรรดิโรมัน นอกจากนี้ยังถูกพวก อารยธรรมชนเผ่าต่าง ๆ เข้ามารุกราน จึงส่งผลให้อารยธรรมกรีก และโรมัน อันเจริญรุ่งเรือง ในตะวันตกนั้นได้หยุด ชะงักลงไป นักประวัติศาสตร์

สมัยก่อนจึงเรียกยุคสมัยนั้น ประวัติศาสตร์สากล คือ ยุคมืด (Dark Ages) ซึ่งหลังจากนั้นศูนย์กลาง ในอำนาจทางยุโรป ได้ย้ายไปอยู่ที่เมือง ไบแซนติ อุม ซึ่งอยู่ในประเทศตุรกี ปัจจุบันโดยจักรพรรดิคอนสแตนติน ซึ่งเป็นผู้สถาปนาจักรวรรดิ แห่งใหม่

ที่มีความเจริญรุ่งเรือง อย่างมากซึ่งต่อมา เป็นที่รู้จักในชื่อ คอนสแตนติโนเปิล ซึ่งเป็นตามชื่อเดิม ของจักรพรรดิคอนสแตนตินซึ่ง สมัยประวัติศาสตร์สากล สมัยกลาง นั้นเป็นช่วงเวลา ที่มีการเปลี่ยนแปลง อารยธรรมตะวันตก อารยธรรมโรมัน ไปสู่อารยธรรม

คริสต์ศาสนา เป็นสมัยที่ตะวันตก ได้รับอิทธิพลอย่างมาก จากคริสต์ศาสนา ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และศิลปะวัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ่งทำให้สังคมสมัยกลาง ยังมีลักษณะที่เป็นสังคม ซึ่งเป็นระบบฟิวดัล หรือสังคมที่เรียกว่า

สังคมศักดินาสวามิภักดิ์ ที่มีขุนนางซึ่งเป็น ผู้มีอิทธิพล มีอำนาจ ครอบครองพื้นที่ โดยประชาชนส่วนใหญ่ จะมีฐานะเป็น แค่ค่าติดที่ดิน และมีการใช้ชีวิต ในเขตของขุนนาง ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสังคม สมัยกลางนี่ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญ

คือสงครามครูเสด ซึ่งเป็นสงครามความขัดแย้ง ระหว่างศาสนาคริส กับศาสนาอิสลาม ซึ่งกินเวลานานเกือบ 200 ปี เป็นผลให้เกิดการค้นหา เส้นทางการค้า ทางทะเล ในด้านอื่น ๆ ตามมาและสมัยกลางสิ้นสุดลง ในคริสต์ศักราช 1453 เมื่อพวกออตโตมันเตอร์ก สามารถยึดกรุงคอนสแตนติโนเปิล ของจักรวรรดิโรมันตะวันตกได้

ประวัติศาสตร์สากล ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ( คริสต์ศักราช 1453 ถึงคริสต์ศักราช 1945 )

ประวัติศาสตร์ตะวันตกสมัยใหม่ ซึ่งถือต้นกำเนิด ในคริสต์ศักราช 1453 ซึ่งเป็นปี ที่มีชนเผ่าเติร์กโจมตี และสามารถยึด ครองคอนสแตนติโนเปิล ได้เป็นผลสำเร็จ จึงได้เป็นผลให้เป็น ศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรือง กลับมาอีกครั้งมาอยู่

ในยุคตะวันตกอีกครั้ง ซึ่งในระหว่างนั้น ในยุโรปตะวันตกเอง ซึ่งกำลังพัฒนา ความก้าวหน้าทาง ด้านความคิด ศิลปะ และวิทยาการต่าง ๆ ซึ่งการพัฒนาการ ของการฟื้นฟู ศิลปวิทยาการ ได้ถูกดำเนิน มาอย่างต่อเนื่อง ทางยุโรปจึงกลับ

มารุ่งเรืองอีกครั้ง ในครั้งนี้ได้มี การสำรวจ และมีการขยายดินแดนออกไป อย่างกว้างขวาง จนเกิดเป็น ยุคล่าอาณานิคม ซึ่งต่อมานำไปสู่ความขัดแย้ง สงครามระหว่างประเทศ กลายเป็นสงครามใหญ่ ที่เรียกกันว่าสงครามโลกถึง 2 ครั้ง

ภายในเวลาห่างกันแค่ 20 ปี เท่านั้น ในช่วงเวลาเกือบ 500 ปี ของประวัติศาสตร์สมัยใหม่ มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น มากมายและที่โดดเด่น ได้รับผลกระทบยาวนาน ต่อเนื่องมาจน ถึงปัจจุบัน ได้แก่การสำรวจทะเล การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์

และการปฏิวัติอุตสาหกรรม การกำเนิดแนวคิดทางการเมือง เสรีนิยมชาตินิยม และประชาธิปไตย และการขยายดินแดน หรือการล่าอาณานิคม เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีความสำคัญหลายประการ ซึ่งเป็นช่วงเวลา ของประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่ ที่ได้ส่งผลสืบเนื่องต่อกันมา ของการพัฒนาของประวัติศาสตร์โลก สมัยปัจจุบันอย่างมาก

ประวัติศาสตร์สมัยปัจจุบัน ( คริสต์ศักราช 1945 ถึงปัจจุบัน ) หรือเรียกกันอีกว่าประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ซึ่งเริ่มตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงทั่วโลก และก่อปัญหาให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ของมนุษย์ของสังคมโลก

ในปัจจุบันโดย ช่วงประวัติศาสตร์สมัย ปัจจุบันมีเหตุการณ์ มากมายดังนี้ เเบ่งเป็น 2 ช่วงสมัย สงครามเย็น ยุคโลกาภิวัฒน์ 

ประวัติศาสตร์สากล

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์สากล สมัยสงครามเย็นคริสต์ศักราช 1945 ถึง 1991 

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ซึ่งเกิดความขัดแย้ง ทางอุดมการณ์ทางการเมืองของ 2 อำนาจอภิมหาอำนาจ ก็คือสหรัฐอเมริกา ผู้นำค่ายประชาธิปไตย และสหโซเวียต ผู้นำค่ายคอมมิวนิสต์ เพื่อแข่งขันเกี่ยวกับลัทธิ ความเชื่อทาง

การเมืองซึ่งเป็นประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ โดยไม่ได้ทำสงครามเหมือนสงครามโลก ที่ผ่านมาแต่จะใช้การโฆษณา เป็นหลักในการหาพันธมิตร หรือการขยายอำนาจ และประเทศ ที่มีอิทธิพลประเทศเล็ก ๆ การขยายอำนาจต่าง ๆ

เกิดขึ้นจึงจำเป็นต้องเข้าข้าง และสนับสนุนจากฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง สงครามเย็นสิ้นสุดลง เมื่อผู้นำประเทศสหภาพโซเวียต ได้ปรับนโยบาย การเมืองทั้งในประเทศ และนอกประเทศ ที่เน้นการร่วมมือ กับนานาชาติ ในการแก้ไขปัญหา และปฏิรูปประเทศ ให้เป็นประชาธิปไตย มากยิ่งขึ้น

สมัยโลกาภิวัตน์ ตั้งแต่ช่วงครั้งหลังของคริสต์ศักราชที่ 20 เป็นอย่างไรบ้าง ?

ประวัติศาสตร์สากล สรุป ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โลก มีความเจริญก้าวหน้า ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างมาก และเทคโนโลยี ทั้งวิทยาการแขนงต่าง ๆ จึงทำให้สภาพ ความเป็นอยู่ของมนุษย์ โดยทั่วไปมีความเจริญขึ้น มนุษย์สามารถเดินทางไป สำรวจอวกาศ

และดาวเคราะห์ ดวงอื่น ๆ มนุษย์รู้จักการประดิษฐ์ คิดค้นเครื่องมือใหม่ ๆ ที่ทำให้สะดวกสบาย ความเจริญทาง ด้านการแพทย์ ทำให้มนุษย์นั้นมีชีวิตยืนยาว และมีคุณภาพ ต่อการใช้ชีวิต การคมนาคมขน ส่งข้ามทวีปเป็นไปได้

อย่างรวดเร็ว และการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ มีการนำเทคโนโลยี ผ่านดาวเทียม อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ที่มีความรวดเร็ว ไม่กี่วินาที จึงทำให้ความก้าวหน้า ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ถูกพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จึงส่งผลให้มนุษย์นั้น

เกิดความสะดวกสบาย และการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ หรือพลังงานนิวเคลียร์ จนทำให้เกิดสภาวะ อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้น จึงส่งผลให้น้ำแข็งขั้วโลกละลาย และยอดเขาสูงมีภาวะเรือนกระจก ดังนั้นแล้วในยุคโลกาภิวัตน์ นอกจากจะทำให้

ชีวิตมนุษย์สุขสบาย แต่ก็ยังส่งปัญหาใหม่ ๆ ตามมาด้วย

สมัยประวัติศาสตร์

เรื่องลึกลับในป่า

เรื่องลึกลับในไทย

บทความ เรื่องลึกลับ

เรื่องแปลกลึกลับ

เรื่องแปลกอเมริกา