วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมประเพณี ชีวิตวิถีคนไทย สืบสานวัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมไทย ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเลิศเล่อ และอยู่คู่คนไทยมาช้านาน โดยเป็นสิ่งที่ผู้คนชาวไทย ประพฤติตนในชีวิตประจำวัน มาตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันนี้ ที่มาของวัฒนธรรมไทย ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และสืบถอดกันมารุ่นต่อรุ่น ไม่ว่าจะเป็นวัฒณธรรมทางวัตถุ หรือวัฒนธรรททางจิตใจก็ตาม

อีกทั้งยังเป็นการหล่อหลอมคนไทย ทุกภูมิภาคส่วนของประเทศ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งผู้คนจะดำรงวัฒนธรรมนี้ วัฒนธรรมไทยที่โดดเด่น เป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิต โดยมีลักษณะสำคัญ วัฒนธรรมไทย4ภาค อย่างเช่น การเคารพผู้อวุโสในวัฒนธรรมไทย ที่ยึดถือเป็นสำคัญสูงสุด เนื่องจากเป็นผู้มีพระคุณ และมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ในการทำให้สังคมประเทศชาติ เจริญรุ่งเรืองเพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการสร้างความใคร่รัก ความผูกพันกันภายในครอบครัว

ความสําคัญของวัฒนธรรม อีกทั้งวัฒนธรรมไทยส่วนใหญ่ จะเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ วัฒนธรรมของไทย โดยผู้คนชาวไทย มีศรัทธาในการทำบุญมาก เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่แล้ว นับถือศาสนาพุทธกัน ตั้งแต่บรรพบุรุษ ดังในในประเทศไทย ประเพณีและวัฒนธรรม จึงมีวันสำคัญทางพนะพุทธศาสนาเยอะมาก เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันมาฆบูชา เป็นต้น

ทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย ศิลปะทางด้านทัศนศิลป์ของไทย 

ทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยถือว่า มีความโดดเด่น และมีความงดงามอย่างมาก ซึ่งทัศนศิลป์เหล่านี้ ศิลปวัฒนธรรมภาคกลาง ยังคงรูปแบบขนบธรรมเนียมไทย ประเพณี และวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยที่โดดเด่น ซึ่งเชื่อว่าผู้คนชาวไทย รู้สึกภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าเอกลักษณ์ไทย ที่มีความเฉพาะตัวของ การสร้างสรรค์ผลงานมากมาย ประเพณีและวัฒนธรรม และยังคงรักษามาจนถึงทุกวันนี้ ตามยุคสมยัต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกันออกไป

เป็นช่วงเวลาที่ชนชาติไทย ได้ทิ้งร่องรอยทางวัฒนธรรมเอาไว้ โดยเฉพาะในด้านของศิลปะ ศิลปวัฒนธรรมไทย4ภาค เช่นศิลปะที่มีความเกี่ยวข้อง กับพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท และได้มีการประยุกต์ต่อ ๆ มาจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมไปถึงงานปติมากรรมต่าง ๆ ที่เป็นพระพุทธรูปมากมาย ให้ได้พบเห็นกันในหลากหลายจังหวัด เช่น พระบรมธาตุไวยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือพระธาตุหริภูญไชย จังหวัดลำพูน เป็นต้น

วัฒนธรรมไทย

ในสมัยสุโขทัยนี้ ถือว่าเป็นสมัยที่ศิลปะไทย ทัศนศิลป์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมของประเทศไทย มีความสวยงามมากที่สุด และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สุด โดยเฉพาะในการสร้างพระพุทธรูป เมื่อสังเกตที่สิ่งก่อสร้าง จะสัมผัสได้ถึงผลงาน ที่มีความเฉพาะตัว เช่นพระเจดีย์ประธานวีดมหาธาตุ จังหวักสุโขทัย เป็นต้น

ในสมัยอยุธยานี้ เป็นยุ่งที่มีความเจริญรุ่งเรือง ทางด้านของศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ มาอย่างยาวนานต่อเนื่องถึง 417 ปีเลยทีเดียว วัฒนธรรมไทยที่โดดเด่น ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการสร้าง ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น ส่วนใหญ่เป็นเจดีย์ที่โดดเด่น และได้รับความสนใจมาจนถึงปัจจุบัน อย่างเช่น เจดีย์วัดภูเขาทอง เจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นต้น

เมื่อมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ จะเป็นช่วงที่มีผลงานทัศนศิลป์มากมาย ทางด้านของจิตรกรรม ประติมากรรมไทย และสถาปัตยกรรมไทย วัฒนธรรมของไทย หลังจากที่มีการสถาปนาเกิดขึ้น โดยมีผลงานสำคัญมากมาย ถูกสร้างเพิ่มมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างวัฒนธรรม เช่น จิตรกรรมฝาผนังจากหลากหลายแห่ง รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์มากมาย ที่เข้าชมได้จากหลากหลายจังหวัด

ลักษณะเฉพาะของศิลปวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย

อย่างที่กล่าวไปข้างต้น ประเทศไทยถือว่ามี ประเพณีและวัฒนธรรม ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นสำคัญ ถ้าสังเกตดูดี ๆ แล้วทุกผลงานศิลปะ หรือวันสำคัญในมากมายไทย จะเกี่ยวกับพุทธสาสนา โดยประพฤติตามคำสั่งสอน ประเพณีวัฒนธรรมไทย ของพระพุทธศาสนาจน กลายมาเป็นศิลปวัฒนธรรมที่ดี มาจนถึงปัจจุบันนี้

นอกจากนี้ประเทศไทย ยังมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ก็ถือว่าเป็นลักษณะของ วัฒนาธรรมไทยที่ผูกพัน กันมาตั้งแต่อดีตช้านาน วัฒนธรรมของแต่ละภาค เคารพยึดมั่นในพระมหากษัตริย์ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ ของผู้คนในประเทศ วัฒนธรรมไทยที่โดดเด่น หรือแม้แต่กระทั่งภาษา ที่มีอักษรไทยเป็นของตัวเอง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ถูก ถ่ายทอดมารุ่นต่อรุ่น ในลักษณะที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะของตนเอง

จุดเด่นของวัฒนธรรมไทย เมื่อคิดถึงปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมไทย ก็คงเป็นพุทธศาสนา รวมไปถึงศาสนาพราหาณ์ ที่มีให้เห็นอยู่มาก แถมยังมีวัฒนธรรมตะวันตก เข้ามาผสมผสานกลายมา เป็นวัฒนธรรมไทยทุกวันนี้ อีกทั้งส่วนใหญ่แล้ว วัฒนธรรมไทย ประเพณีและวัฒนธรรม จะมีปัจจัยมาจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมมากมายอีกด้วย

วัฒนธรรมไทย

8 สิ่งที่ไทยแสดงตัวตนทางด้านเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีดังไปไกลทั่วโลก

แน่นอนว่าประเทศไทย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงมาก ทำให้มีหลากหลายสิ่ง หลากหลายอย่างที่แสดงให้เห็น ถึงตัวตนวัฒนธรรมไทย จารีตประเพณี วัฒนธรรมไทยประเพณีไทย ขนบธรรมเนียม ความเป็นอยู่ รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีปะวัติศาสตร์และรองรับ ของวัฒนธรรมไทยคงเหลือ ให้เราได้ไปท่องเที่ยวกัน ทางด้านอาหารก็รสเลิศ อร่อยไม่แพ้ชาติใดในโลก ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรม วัฒนธรรมไทยที่โดดเด่น ของการเป็นคนไทยชัดเจน

  1. อาหารไทย (ส้มตำ, ผัดไทย, ต้มยำกุ้ง)
  2. วัดวาอาราม (วัดพระแก้ว, วันโพธิ์, วัดอรุณ, ฯลฯ)
  3. ผ้าไหมไทย
  4. งานฝีมือคนไทย (เครื่องปั้นดินเผา, เทียนหอม, ฯลฯ)
  5. ปลากัดไทย
  6. แหล่งท่องเที่ยว (กรุงเทพฯ, ภูเก็ต, กระบี่, ชลบุรี, ฯลฯ)
  7. เทศกาลไทย (วันสงกรานณ์, วันลอยกระทง, ฯลฯ)
  8. ยิ้มสยาม

แน่นอนว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ อันเก่าแก่อย่างมาก และที่ยังคงวัฒนธรรมเดิม ๆ เอาไว้อยู่ มายาวนานจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันนี้ทำให้ วัฒนธรรมไทย ได้รับความสนใจอย่างมาก จากต่างประเทศ ทำให้วัฒนธรรมไทยปัจจุบันนี้ มีแน้วโน้มที่จะเติบโต้ขึ้น และได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม

วัฒนธรรมไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมสากล วัฒนธรรมไทยที่ครวคงไว้ให้ดี

อย่างที่รู้กันว่าวัฒนธรรมไทยนั้น มีมาอย่างยาวนานมาก จากตั้งแต่อดีตกาล ที่มีการพัฒนาต่อยอด และสืบสานจากวัฒนธรรมชาติอื่น  ๆ เข้ามาผสมผสานกันด้วย จนเกิดมาเป็นวัฒนธรรมไทย ที่กลายเป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่น และมีความเอกลักษณ์เฉพาะตัว วัฒนธรรมไทยแต่ละภาค ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ควรค่า แก่การรักษาอนุรักษ์ไว้ วัฒนธรรมของไทย และส่งต่อไปยังลูกหลานในอนาคต เพื่อเกกิดความภาคภูมิใจ ในวัฒนธรรมของชนชาติตัวเอง

วัฒนธรรมไทย ควรค่าที่จะส่งเสริม และรักษาเอาไว้ รวมไปถึงขยับขยายให้ วัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ ให้มีส่วนร่วมมากขึ้นใน วัฒนธรรมของไทย ทั้งในและระหว่างประเทศ พร้อมสร้างทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ และความนึกคิด เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยทั้งหมด ให้มีการตระหนักอย่างเด่นชัด ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ การเก็บรักษาไว้บนหิ้ง จนไม่มีการเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากยังมีหลากหลายคน ยังเข้าใจผิดอยู่ว่า ประเพณีและวัฒนธรรม ไทยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งที่แตะต้องไม่ได้ หรือไม่ควรแตะต้องเด็ดขาด นั่นเป็นความคิดที่ผิดมาก ๆ ซึ่งการจะสืบสานวัฒนธรรมไทย ให้เข้ากันกับแต่ละยุค แต่ละสมัยนั้น ควรที่จะต้องเรียนรู้ถึง การเปลี่ยนแปลที่จะเกิดขึ้นได้เสมอ วัฒนธรรมของไทย ทำให้เป็นธรรมดาของสิ่งมีชีวิต

ยุคประวัติศาสตร์

ที่เที่ยวภูเขา

มรดกโลกของจีน

เกมน่าเล่น2022

เทศกาลในอังกฤษ

วิญญาณหลอน