อาณาจักรฟูนัน ฟูนันคือ อาณาจักรฟูนันนับถืออะไร ฟูนันได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาใด 

อาณาจักรฟูนัน หลายคนยังไม่รู้จักอาณาจักรฟูนัน ว่าอาณาจักรฟูนานนั้นคือ อาณาจักรใดและก่อตั้งจากที่ใดทำไมถึงล่มสลาย หลายคนคงสงสัยและ ไม่เข้าใจประวัติศาสตร์มากนัก จึงขอนำเสนออาณาจักรฟูนัน เป็นอาณาจักรขอมสมัยโบราณ ที่สร้างขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๖

ฟูนันประเทศอะไร ชาวจีนจะเรียกว่า อาณาจักรฟูนัน โดยเพี้ยนมาจากคำว่า พนม หมายถึงภูเขา  ซึ่งมีความหมายว่า ราชาแห่งขุนเขา เนื่องจากอาณาจักรขอม ที่สร้างขึ้นทางตอนใต้ของ แหลมอินโดจีนนั้นตั้งอยู่บนภูเขา ฟูนันคือ ฟูนันคือชื่อรัฐมณฑลโบราณ มีศูนย์กลางตั้งอยู่ ณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง และได้รับอิทธิพลจากอินเดีย เชื่อว่าดำรงอยู่ราวๆ 600 ปี ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 1-6 ชื่อต่าง ๆ

ที่ปรากฏข้างต้นนี้เป็นชื่อที่ตั้งให้ในปัจจุบัน www.thesanctuaryseattle แต่ไม่ปรากฏในเอกสารใด ๆ อาณาจักรฟูนันนับถืออะไร จากยุคสมัยดั้งเดิม และผู้คนดั้งเดิมเรียกตนเอง หรือดินแดนของตนเองว่าอย่างไร โดยอาณาจักรฟูนันนั้น มีศาสนาดำรงอยู่ในตอนนี้คือ ศาสนาพราหมณ์,ฮินดู ศาสนาพุทธ วิญญาณนิยมพื้นบ้านเขมร

อาณาจักรฟูนันการปกครอง เดิมอาณาจักรฟูนันมีการปกครองแบบสังคมชนเผ่า ต่อจากนั้นมา สังคมชนเผ่านั้นถูกพัฒนามาเป็นสังคมรัฐ เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 1 เป็นต้นมา ตัวอย่าง คือ ฟูนัน เดิมเป็นหมู่บ้าน ต่อมาขยายออกไปเพราะมีประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงต้องขยายที่เพาะปลูกให้พอกิน พอใช้กับจำนวนชุมชนที่ขยายขึ้น

อาณาจักรฟูนันศูนย์กลาง ฟูนันมีเมืองหลวงของอาณาจักร มีชื่อเรียกว่า นอ-กอร กก-ทะโหลก ซึ่งหมายถึง เมืองพระนคร ที่ตั้งอยู่บนขุนเขา และต้นไม้สูงนั่นเอง และได้รับอิทธิพลมีความเชื่อในเรื่อง พญานาค อาณาจักรฟูนันหลักฐาน และหลักฐานในการค้นพบอาณาจักรฟูนันนั้น ถูกค้นพบขึ้นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสถานที่ก่อตั้งและ วัตถุโบราณที่ถูกค้นพบ

ได้ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษ 7-9 โดยสิ่งของที่ถูกพบเจอนั้นเป็นหลักฐาน ชิ้นสำคัญอย่างถ้วยชาม และเครื่องประดับที่ทำจาก โลหะและลูกปัด หลักฐานเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งได้ว่า การมีอยู่จริงของอาณาจักรฟูนันนั้น อดีตเคยมีการค้าเกิดขึ้น thesanctuaryseattleอาณาจักรฟูนัน

อาณาจักรฟูนัน

อาณาจักรฟูนัน ฟูนันประเทศอะไร อาณาจักรฟูนันการปกครอง สมัยก่อนฟูนันได้รับการปกครองอย่างไร 

ในอาณาจักรฟูนันนั้นจะมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งคือ“นาค”คำนี้หากความเชื่อตาม ตำนานต้องถือว่าเป็นสัตว์ที่มีฤทธิ์ เป็นตัวแทนความเชื่อของชาวขอม ที่ยึดเอาเป็นสัญลักษณ์ ประจำของชนเผ่า นับถือนาคนับถือ งูเช่นเดียวกับอียิปต์ หรืออินเดียความเชื่อนี้ เกิดจากพื้นฐานของแหล่งที่อยู่อาศัย

เช่นมีความเชื่อว่าแม่น้ำโขง เกิดจากรอยพญานาค ดังนั้นน้ำและถ้ำใหญ่ ใต้น้ำหรือบนขุนเขาจึงเป็นถิ่นที่อยู่ของพญานาค ผู้นับถือจะนิยมที่จะสักลาย ตามผิวหนังด้วยรูปนาคและงู ฟูนันประเทศอะไร อาณาจักรฟูนันเป็นรัฐที่รุ่งเรืองอยู่ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 1 – 6 ที่ตั้งของรัฐอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ปัจจุบันเป็นที่ตั้งประเทศกัมพูชา เวียดนามตอนใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

บางตอนของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และภาคใต้ของไทย ลงมาถึงแหลมมลายู ฟูนานรวมตัวกันเป็นรัฐแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาณาจักรฟูนันนับถืออะไร สมัยก่อนการปกครองของฟูนันนั้น มีการปกครองสืบทอดต่อๆ กันมาด้วยหลากหลายกษัตริย์ ศาสนา สำคัญของอาณาจักรฟูนัน ในต้นหรือกลางพุทธศตวรรษที่ 11 คือ ศาสนา พราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย ซึ่งเป็นศาสนาตามทางราชการ

แต่ลัทธิไวษณพนิกายคงมีอยู่ด้วย และพุทธศาสนาก็ได้รับพระอุปถัมภ์จากพระราชา  ต่อมา พระราชาเจนละผู้เริ่มแรก ปราบอาณาจักรฟูนันคือ พระเจ้าภววรมันที่ 1  และพระเจ้าจิตรเสน-มเหนทรวรมัน (ราว พ.ศ. 1100-1150)  ก็ทรงนับถือศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย  พระเจ้าชัยวรมันที่ 2  เริ่มตั้งลัทธิ

อาณาจักรฟูนันการปกครอง  ความเป็นมา แรกเริ่มตามที่มีข้อมูล ปรากฏของอาณาจักรฟูนัน คือเมื่อเจ้าชายจากอินเดียชื่อ “โกญทัญญะ”(จีนว่าโกณฑิยะ) เดินทางโดยทางเรือมาถึง ดินแดนแห่งนี้แล้ว จะด้วยวิธีการใดไม่ปรากฏแต่สามารถยึดครองดินแดนบริเวณปากแม่น้ำโขง

ได้ประมุขของชาวพื้นเมืองเป็นชายา (จีนเรียกว่าพระนางลิวเย่) พระชายาผู้นี้น่าจะเป็นเชื้อสาย กษัตริย์ในราชวงศ์ของฟูนัน จึงได้ตั้งอาณาจักรฟูนัน ขึ้นตามชื่อของราชวงศ์กษัตริย์ฟูนันเดิม อาณาจักรฟูนันศูนย์กลาง ฟูนันมีเมืองท่าที่เป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเล พร้อมทั้งได้ยกข้อคิดเห็นของ โอ.ดับบลิว.โวลเดอร์ ที่กล่าวถึงการพัฒนาการจากสังคมเผ่าเป็นสังคมรัฐว่า เป็นเพราะลักษณะทางการค้า

สภาพภูมิศาสตร์เอื้ออำนวย โดยเฉพาะที่เมืองออกแก้ว อาณาจักรฟูนันหลักฐาน โดยอดีตอาณาจักรฟูนันนั้น พังทลายโดยการโจมตีของ กษัตริย์เขมรชื่อ ภววรมัน ยกทัพมาตีจนได้รับความพ่ายแพ้ และครูนันก็ถูกเป็น อิสรภาพจนทำให้ เห็นมรดกทางวัฒนธรรม

ของอาณาจักรฟูนัน มีการสืบทอดรูปแบบทาง สถาปัตยกรรมการก่อสร้าง หลังคาอาคารที่เป็นชั้นซ้อนกันเตี้ยๆ www.thesanctuaryseattle ตัวอย่างเช่นการทำหลังคาโบสถ์และวิหารในปัจจุบัน อาณาจักรฟูนันthesanctuaryseattle ประวัติฟูนัน ฟูนันเมืองพันปีที่น่าค้นหา

อาณาจักรฟูนันศูนย์กลาง อาณาจักรฟูนันหลักฐาน เมืองสำคัญของอาณาจักรฟูนันมีชื่อว่าอะไรในการพบหลักฐาน 

ฟูนันประเทศอะไร ด้วยการโจมตีของกษัตริย์เขมร จึงทำให้ฟูนั้นนั้น ถูกเป็นอิสระภาพ ทำความรู้จักกับนิสัยและรูปลักษณ์ ของชาวฟูนันกันเถอะ โดยลักษณะความเป็นอยู่ของอาณาจักรฟูนัน ชาวฟูนันมีความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ มีความซื่อสัตย์ ไม่ลักเล็กขโมยน้อยมีการแบ่งชนชั้น ของสังคม พวกชนชั้นสูงจะสวมโสร่ง ผู้หญิงใช้ผ้าคลุมศีรษะประชาชนทั่วไป ใช้ผ้าพันกายเพียงผืนเดียว

ไม่นิยมสวมรองเท้าแต่นิยมใช้เครื่องประดับที่ทำด้วยเงิน ทองคำ และไข่มุกลักษณะหน้าตาของชาวฟูนันได้แก่ ตัวเล็ก ผิวดำผมหยิก สันนิษฐานว่าคงเป็นพวกผสมกับ คนพื้นเมืองดั้งเดิม อาณาจักรฟูนันศูนย์กลาง แน่นอนว่าอาณาจักรฟูนันศูนย์กลางนั้นปัจจุบันจะตั้งอยู่แถบแม่น้ำโขง และเป็นที่ตั้งการค้าขายทางทะเล โดยชาวฟูนันนั้นๆจะมีความเชื่อบางอย่าง มีพิธีกรรมสำหรับบูชาพญานาค

เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข อาณาจักรฟูนันหลักฐาน นอกจากวัตถุโบราณ ที่เป็นหลักฐานว่ามีการเป็นอยู่ของอาณาจักรฟูนันแล้ว ยังมีความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานอีกด้วย โดยการเชื่อเรื่อง“นาค” ดังนั้นอิทธิฤทธิ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บ หรือถูกงูกัด ถือว่าเป็นการลงโทษของพญานาค ซึ่งความเชื่อเช่นนี้ปัจจุบันยังมีหลงเหลืออยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำโขง

เช่นมีความเชื่อว่า ทุกปีพญานาคจะพ่นบ้องไฟขึ้น เหนือแม่น้ำโขงเป็นต้น อาณาจักรฟูนันสิ้นสุดลงเพราะ แน่นอนว่าการสิ้นสุดลงของอาณาจักรฟูนันนั้น เกิดจากพวกเขมรที่อยู่ใต้อำนาจของ อาณาจักรฟูนัน ได้มีกำลังเข้มแข็งขึ้น จึงทำให้อาณาจักรฟูนันเสื่อมลง กษัตริย์เขมรชื่อ ภววรมัน ยกทัพมาตี จนอาณาจักรฟูนันต้องได้รับความพ่ายแพ้

ฟูนันในปัจจุบัน อาณาจักรฟูนันในปัจจุบันนี้ เมืองขึ้นของอาณาจักรฟูนัน ได้ตั้งตนเป็นอิสระและตั้งแต่นั้นมา ฟูนันก็ถูกเขมรกลืนชาติจนหมด อย่างไรก็ตามเขมรก็ได้รับเอาอารยธรรมต่างๆมาจากอาณาจักรฟูนัน อาณาจักรฟูนันthesanctuaryseattle ประวัติฟูนัน ฟูนันเมืองพันปีที่น่าค้นหา

อาณาจักรฟูนันสิ้นสุดลงเพราะ สาเหตุและแรงจูงใจในการสิ้นสุดลงของอาณาจักรฟูนัน 

ฟูนันประเทศอะไร ด้วยความเจริญจากการเป็นชนเผ่าแล้ว ในสมัยนั้นฟูนัน มีการส่งทูตติดต่อกับจีนครั้งแรกในสมัย ของฟันซิมัน ใน พ.ศ.786 อาณาจักรฟูนันได้ส่งคณะทูตไปประเทศจีน พร้อมกับส่งนักดนตรีและ พืชผลในประเทศเป็นเครื่องราชบรรณาการ ฟูนันคือ ฟูนันตั้งแต่เดิมคือชนเผ่าเล็กๆ เป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักสักเท่าไหร่

โดยประวัติศาสตร์บางเรื่องนั้นก็จะมีพูดถึงบ้าง และไม่ได้ถูกพูดถึง เพราะถิ่นฐานตั้ง อย่างชัดเจนของครูนันนั้น ถูกล่มสลายไปแล้ว อาณาจักรฟูนันนับถืออะไร ความเจริญด้านวัฒนธรรมศาสนา และภาษาของอาณาจักรฟูนัน ชาวฟูนันนับถือศาสนาหลายนิกาย มีทั้งพระพุทธ ศาสนานิกายเถรวาท และมหายาน ศาสนาพราหมณ์ไศวะนิกาย

มีการบูชาพระมเหศวร (พระศิวะ) และไวษณพนิกาย บูชาพระนารายณ์(พระวิษณุ) ชนชั้นปกครองของฟูนันนับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนิกายไศวะที่บูชาพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุด พวกชนพื้นเมืองนับถือนิกายไวษณพที่บูชาพระนารายณ์ เป็นเทพเจ้าสูงสุด และนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน และยังมีการนับถือบูชาเทพเจ้าอีกหลายองค์เช่น เทพเจ้าแห่งท้องฟ้าเทพเจ้าแห่งฝน

อาณาจักรฟูนันสิ้นสุดลงเพราะ อาณาจักรฟูนันสิ้นสุดลงเมื่อ ได้พ่ายแพ้แก่พวกเจนละ กษัตริย์ฟูนันต้องหนีไปทางใต้ ฟูนันเป็นรัฐที่เรืองอำนาจแห่งแรก ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถรักษาเกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่ เป็นที่ระลึกแก่คนรุ่นหลัง เห็นได้จากเหตุการณ์หลังจากที่รัฐเจนละเข้าครอบครองฟูนันแล้ว

ฟูนันในปัจจุบัน โดยปัจจุบันฟูนันตั้งอยู่ในถิ่นฐาน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งประเทศกัมพูชา เวียดนามตอนใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย บางตอนของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และภาคใต้ของไทย ลงมาถึงแหลมมลายู อาณาจักรฟูนันthesanctuaryseattle ประวัติฟูนัน ฟูนันเมืองพันปีที่น่าค้นหา

อาณาจักรฟูนัน

ฟูนันในปัจจุบัน ในปัจจุบันอาณาจักรฟูนันเปลี่ยนไปอย่างไร 

ฟูนันประเทศอะไร ปัจจุบันฟูนันเป็นอิสรภาพ ก่อนจะเป็นอิสรภาพในสมัยนั้นฟูนัน เป็นอารยธรรมที่ค่อนข้างสงบสุข ประชากรอาศัยอยู่ริมฝั่งน้ำปลูกบ้านแบบใต้ถุนสูง กีฬาที่โปรดปราน คือ การชนไก่ ชนหมู ภาษีอากรจ่ายเป็นทอง เงิน ไข่มุก น้ำหอม ฟูนันได้ติดต่อค้าขายกับตะวันตกด้วย เพราะจากการขุดค้นได้พบรากฐานของอาคารหลายแห่งที่เมืองออกแก้ว

ฟูนันคือ อาณาจักรเก่าของขอมโบราณ ที่ในยุคนั้นอาณาจักรฟูนัน เฟื่องฟูและรุ่งเรืองอย่างมาก โดยการสืบทอดกษัตริย์กันต่อมา โดยในตอนนั้นฟูนันเฟื่องฟูเรื่อง การค้าขายทางย่านน้ำเป็นอย่างมาก ทำให้การขยับขยายทางการค้าและการเกษตรของฟูนันเฟื่องฟู อาณาจักรฟูนันการปกครอง ในการปกครองตอนนั้นฟูนันเป็นเมืองที่ ถูกปกครองกันมาอย่างหลายกษัตริย์

ในช่วงทศวรรษแรก คือ พระนางโสมา ตามประสาอินเดีย หรือหลิวเย่ ตามภาษาจีน พระนางอภิเษกสมรสกับ พราหมณ์ชาวอินเดียคนหนึ่ง นามว่ากามพู สวยัมภูวะ ต่อมาก็ได้ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระนางโสมา อาณาจักรฟูนันสิ้นสุดลงเพราะ ไม่ว่าอาณาจักรฟูนันจะสิ้นสุดอย่างใด แต่ในอดีตก็ยังคงมีศิลาจารึก และวัตถุโบราณที่เป็นอันเก่าแก่ คงเหลือเอาไว้ให้รุ่นลูก รุ่นเหลนรุ่นโหลนได้รับรู้ถึง

ความเป็นมาเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ของอาณาจักรฟูนัน ฟูนันในปัจจุบัน เมื่อพระราชบิดาสวรรคตพระองค์ก็ทำการแย่งชิงราชสมบัติและสังหาร เจ้าชายกุณณะวรมัน รัชทายาทโดยชอบธรรมที่ประสูติจากพระนางกุลประภาวดีพระอัครมเหสี จึงมีการทำสงครามยืดเยื้อกับพระนางกุลประภาวดี เป็นสาเหตุให้อาณาจักรฟูนานอ่อนแอและล่มสลายลงในที่สุด อาณาจักรฟูนันthesanctuaryseattle ประวัติฟูนัน ฟูนันเมืองพันปีที่น่าค้นหา