อาณาจักรละโว้ อาณาจักรโบราณ ประวัติอาณาจักรละโว้ มีความเป็นมาอย่างไร?

อาณาจักรละโว้ ตามตำนานพงศาวดารแต่โบราณมา อาณาจักรละโว้ตั้งขึ้นในพ.ศ. 1002  มีเมืองลพบุรีเป็นเมืองหลวง ตั้งอยู่ทางภาคกลางในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา มีอาณาเขตตั้งแต่ชัยนาทลงมาจนถึงเขตประจวบคีรีขันธ์ ทางด้านตะวันตกจดมะริด  ทวาย  ด้านตะวันออกจดนครราชสีมา

อาณาจักรโบราณ อย่างละโว้บ้างเรียก ลวรัฐ หรือ ละโว้โยทิยา ถูกสถาปนาขึ้นราวปลายยุคทวารวดี  มีศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่ลวปุระ ซึ่งก็คือเมืองลพบุรีในปัจจุบัน และหลังจากที่ได้สถาปนาอาณาจักรอยุธยาแล้วนั้น อาณาจักรละโว้ก็ได้ถูกผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่่ง ของอาณาจักรอยุธยา

ประวัติอาณาจักรละโว้ นับมามีมายาวนานแต่โบราณ มีเมืองละโว้เป็นศูนย์กลางการปกครอง เริ่มต้นจากแหล่งชุมชนในแม่น้ำ 3 สายอันได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำป่าสัก เพราะฉะนั้นการตั้งชุมชนในแหล่งที่น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ ทำให้สามารถปลูกข้าวได้เป็นจำนวนมาก 

ความสำคัญแคว้นละโว้ นับได้ว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญทางวัฒนธรรมไทย ในแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเมืองละโว้เองก็เคย เป็นเมืองสำคัญของอาณาจักรทวารวดีมาก่อน มีความรุ่งเรืองในด้าน พระพุทธศาสนามาแต่โบราณแล้ว ตามตำนานมูลศาสนา ประวัติศาสตร์น่าสนใจ ได้กล่าวว่าพระเจ้ากรุงละโว้ได้ส่ง พระนางจามเทวี ราชธิดาไปครองเมืองหริภุญชัย (ลำพูน)

เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในดินแดนทางภาคเหนือ นั่นแสดงให้เห็นว่าเมืองละโว้ในสมัยโบรณนั้น จะต้องมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นอย่างมาก และจากการขุดค้นทางโบราณคดีก็ปรากฎว่า ตั้งแต่อำเภอชัยบาดาลถึงอำเภอพัฒนานิคม ในจังหวัดลพบุรีนั้นล้วนแล้วแต่มีหลักฐาน เกี่ยวกับมนุษย์ในอดีต ที่ได้อาศัยอยู่ใน

แคว้นโบราณ แห่งนี้จากชุมชนขนาดย่อมขยายเป็นเมืองเล็กๆ จนกระทั่งรวมตัวกันเป็นอาณาจักร นี่แสดงให้เห็นว่า ประวัติศาสตร์ชาติไทย ของเรานั้นมีมายาวนานจริงๆ หากคุณชอบศึกษาเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์สามารถเข้าไปได้ที่ thesanctuaryseattle.com เว็บไซต์ที่ได้รวบรวมประวัติศาสตร์โบราณเอาไว้มากมาย thesanctuaryseattleอาณาจักรละโว้ อาณาจักรไทยสมัยโบราณ

อาณาจักรละโว้

อาณาจักรละโว้ หลักฐานอาณาจักรละโว้ ศิลปะเมืองละโว้ มีประเภทใดบ้าง?

อาณาจักรละโว้ มีความเจริญมากขึ้นเรื่อยๆ จนมีอิทธิพลสามารถครอบคลุมดินแดนทางภาคกลางตอนบนได้ ไล่มาตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อยมาจนถึงภาคตะวันออก และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยบางส่วน ซึ่งศูนย์กลางของ อาณาจักรโบราณ แห่งนี้ในตอนต้นนั้นสันนิษฐานว่า อยู่ที่เมืองลพบุรี และประมาณพุทธศตวรรษที่ 17 ก็ได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองอโยธยา

ซึ่งต่อมาภายหลังก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา หลังจากพุทธศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมาอาณาจักรขอมได้ขยายอิทธิพลเข้ามา จนทำให้ศิลปวัฒนธรรมของขอมได้แพร่เข้ามาด้วย หลักฐานอาณาจักรละโว้ ที่แสดงถึงการได้รับอิทธิพลของขอมมานั้นก็อย่างเช่น พระปรางค์สามยอด และเทวสถานปรางค์แขก จังหวัดลพบุรีทางด้านประติมากรรมศิลปะลพบุรีมักมีส่วนผสมกับศิลปะทวารวดี อย่างไรก็ตามอาณาจักรทวารวดีที่ถูกอาณาจักรขอมรุกราน

และได้ใช้เมืองละโว้เป็นศูนย์กลางของกัมพูชาในการปกครอง ดังนั้นจึงค้นพบโบราณวัตถุแบบเขมรจำนวนมากในเมืองลพบุรี และนักโบราณคดีก็ได้เรียกศิลปะแบบเขมรในประเทศไทยว่า ”ศิลปะลพบุรี” ซึ่งใน ประวัติอาณาจักรละโว้ ในปลายพุทธศตวรรษที่สิบเจ็ด การค้าขายระหว่างละโว้กับจีนรุ่งเรืองมาก แต่เพราะอยุธยาอยู่ใกล้ทะเลมากกว่า ศูนย์กลางการค้าขายกับจีนจึงเปลี่ยนไปที่อยุธยาแทน แต่กระนั้น

ความสำคัญแคว้นละโว้ ก็ยังคงมีอยู่แม้ว่าจะไม่ได้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรแล้วก็ตาม จนถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ก็ยังคงโปรดให้เมืองละโว้เป็นดั่งราชธานีแห่งที่สอง ศิลปะเมืองละโว้ ก็มีทั้งประติมากรรมและสถาปัตยกรรม ในส่วนของลักษณะงานสถาปัตยกรรมของเมืองละโว้ จะสร้างด้วยอิฐ หิน ทราย และศิลาแลงในการก่อสร้าง ซึ่งจะก่อสร้างในรูปแบบของปรางค์และประสาท มีทั้งที่สร้างในศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ thesanctuaryseattleอาณาจักรละโว้ อาณาจักรไทยสมัยโบราณ 

 

ความสำคัญแคว้นละโว้ แคว้นโบราณ ดินแดนโบราณของไทยมีความสำคัญอย่างไร?

ความสำคัญแคว้นละโว้ คือเป็นศูนย์กลางของอาณาจักร และยังเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านศาสนา แม้ว่าในตอนหลังจะย้ายศูนย์กลางไปที่อยุธยาแล้วก็ตาม แต่เมืองละโว้ก็ยังเป็นเมืองที่โดดเด่นอยู่ จะเห็นได้จากการที่พระนารายณ์ยังคงให้ความสำคัญกับเมืองละโว้ ให้เป็ราชธานีแห่งที่สองอีกด้วย

อาณาจักรโบราณ อย่างเมืองละโว้ในสมัยพระนารายณ์นั้น นับว่ามีความเจริญรุ่งเรื่องเป็นอย่างมาก ซึ่งปรากฏหลักฐานในเอกสารมากมายทั้งไทยและต่างประเทศไว้ว่า เป็นรัชกาลที่มีความรุ่งเรืองยิ่งใหญ่เหนือรัชกาลอื่น และยังเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มีชื่อเสียงและร่ำรวยที่สุดพระองค์หนึ่งเลยทีเดียว

ประวัติศาสตร์น่าสนใจ ของสมัยพระนารายณ์ ได้มีการติดต่อกับประเทศฝรั่งเศษ และยังมีการส่งคณะทูตของสยามไปเจริญพระราชไมตรีถึงพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ตามภาพวาดที่เผยแพร่ โดยมีข้อความใต้ภาพว่า คณะฑูตจากสยาม (Ambassadeurs de Siam) นอกจากนี้ยังมีหลักฐานภาพวาดแผนที่เก่าจากประเทศฝรั่งเศส ระบุในแผนที่พระราชวังสมเด็จพระนารายณ์ไว้ว่า “Plan De La Ville De Louvo” ซึ่งยืนยันถึงชื่อเมืองละโว้ไว้อย่างชัดเจน ทำให้คนรุ่นหลังอย่างได้เห็นถึงความฉลาดของกษัตริย์ในยุคนั้น

แคว้นโบราณ เมืองละโว้เมื่อสิ้นยุคสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ถูกทิ้งร้าง จนถึงสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีที่ทำศึกตีอาณาจักรศรีสัตนนาคนหุตได้ จึงมีการกวาดต้อนชาวลาวพวน ลาวแง้ว ลาวเวียงเข้ามาอยู่ที่เมืองละโว้ ซึ่งต่อมาก็กลายเป็นบรรพบุรุษ ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในลพบุรีปัจจุบัน

ประวัติศาสตร์ชาติไทย ของเรานับว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง การศึกษาประวัติศาสตร์ของไทย ทำให้เราได้รู้จักความเป็นมาของบรรพบุรษของเราได้มากขึ้น และยังได้รู้จักศิลปวัฒนธรรมต่างๆในสมัยนั้นด้วย และยังได้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในยุคนั้ันว่าทำการค้าอะไร และมีการเพาะปลูกอะไรที่สำคัญ

 

อาณาจักรในประเทศไทยสมัยโบราณ ประวัติศาสตร์น่าสนใจ ที่เด็กยุคใหม่ควรศึกษา

เมืองละโว้ซึ่งในปัจจุบันคือเมืองลพบุรี นับว่ามีความสำคัญต่อหน้าประวัติศาสตร์ไทยอย่างมาก ลพบุรีเคยเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการรบ และเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรสำคัญอีกด้วย ว่ากันว่าเมืองละโว้ถูกสร้างโดย ”พระเจ้ากาฬวรรณดิษ” ราชโอรสแห่งพระเจ้ากรุงขอม

ประวัติอาณาจักรละโว้ ในปลายยุคอาณาจักรทวารวดีโบราณสถานจะเป็นศิลปะขอม ซึ่งได้มีการขุดพบหลักฐาน ที่แสดงถึงความเป็นอยู่ของมนุษย์ในยุคนั้น โดยดูได้จากภาชนะเครื่องปั้นดินเผา รวมถึงการขุดพบโครงกระดูกที่บ้านทินพรหมใต้ อำเภอโคกสำโรง เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของละโว้

หลักฐานอาณาจักรละโว้ จากบันทึกของ ”มาร์โคโปโล” ได้กล่าวถึงสภาพเมืองละโว้มีใจความว่า ‘ชาวบ้านที่นี่นับถือศาสนาพุทธ มีภาษาเป็นของตัวเองและปกครองโดยกษัตริย์ของพวกเขา และยังบอกอีกว่ากษัตริย์ไม่ยอมส่งเครื่องบรรณาการ ให้กับประเทศใด สภาพประเทศมีการป้องกันการรุกราน จากข้าศึกได้เป็นอย่างดี สิ่งของสำคัญที่มีอยู่ในอาณาจักรนี้คือไม้ฝาง มีทองมากจนเหลือเชื่อ มีช้าง อาณาจักรนี้มีภูเขาต่ำ ๆ สูง ๆ และไม่ได้ปลูกต้นไม้

คนภายนอกไปท่องเที่ยวน้อย เพราะกษัตริย์ไม่อยากให้ชาวต่างชาติรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองและความลับของอาณาจักรนี้’ และมาร์โคโปโลยังได้เขียนบอกอีกว่า ถิ่นนี้เรียกว่า “Siam” หรือ “สยาม” ทำให้ชาวยุโรปรู้จักประเทศเรามากขึ้น และได้กระตุ้นให้มีการเดินทางมาค้าขายและเผยแผ่ศาสนาอีกด้วย เรียกได้ว่ามี ประวัติศาสตร์น่าสนใจ ที่ทำให้ประเทศไทยของเราเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน

หากใครเคยได้ดูละครเรื่องบุพเพสันนิวาส ในละครก็ได้เล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์ในสมัยพระนารายณ์มหาราชเอาไว้ด้วย และยังสอดแทรกเรื่องราวของ ศิลปะเมืองละโว้ ให้เราได้เห็นอีกด้วย อย่างเช่น พระราชวังพระนารายณ์ราชนิเวศน์ และศิลปะลพบุรีที่มีให้เห็นในปัจจุบันก็คือสถาปัตยกรรมที่มีความศิลปะยุคสมัยลพบุรีมากที่สุด ได้แก่ พระปรางค์สามยอด ซึ่งมีลักษณะเป็นประสาทขอม 3 องค์เชื่อมต่อกันด้วยมุขกระสัน

โดยวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ หันหน้าสู่ทิศตะวันออก ปราสาทประธานมีความสูงใหญ่กว่าอีก 2 องค์ โครงสรา้งของประสาททำมาจากศิลาแลงฉาบปูน และมีการประดับประดาส่วนต่างๆด้วยปูนปั้น อันเป็นลักษณะของงานสถาปัตยกรรมในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ด ที่นิยมใช้ศิลาแลงเป็นวัสดุในการก่อสร้าง thesanctuaryseattleอาณาจักละโว้ 

อาณาจักรละโว้

ประวัติศาสตร์ชาติไทย มีความเป็นมาที่น่าสนใจที่เราควรให้ความสำคัญ

ศิลปะเมืองละโว้ อีกหนึ่งอย่างที่ thesanctuaryseattle.com อยากจะมาแนะนำให้รู้จักกันก็คือ พระปรางค์แขก” หรือเทวสถานพระปรางค์แขก หากใครได้เคยศึกษา ประวัติศาสตร์ชาติไทย ก็คงจะรู้จักกันดี ซึ่งถือว่าเป็นปราสาทขอม ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ของจังหวัดลพบุรี ปัจจุบันตั้งอยู่บนเกาะกลางถนนบริเวณแยกถนนวิชาเยนทร์กับถนนสุระสงคราม

เป็นเทวสถานที่มีสถาปัตยกรรมแบบขอมที่โดดเด่นในยุค อาณาจักรโบราณ ที่ยังคงรักษาสภาพเอาไว้ได้อย่างน่าทึ่งกาลเวลาเป็นพันปี ก็ยังคงอยู่ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษากัน สาเหตุที่ชาวบ้านเรียกว่า “ปรางค์แขก” นั้น เนื่องจากที่นี่เป็นงานก่อสร้างด้วยศิลปะเขมรแบบพะโค หลักฐานอาณาจักรละโว้ ยืนยันว่าที่นี่เป็นสถานที่ ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาฮินดู นั่นคือฐานศิวลึงค์นั่นเอง

องค์ประกอบของเทวสถานแห่งนี้ ก็มีความคล้ายคลึงกับ พระปรางค์สามยอด แต่ต่างกันที่พระปรางค์ 3 องค์นี้เป็นอิสระต่อกันไม่มีจุดเชื่อมต่อ งานสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของ แคว้นโบราณ ที่น่าศึกษาก่อด้วยอิฐขัดเรียบขนาดใหญ่ ไม่ใช่หินศิลาแลง แต่ก็มีความแข็งแรงไม่แพ้กัน ไม่เช่นนั้นคงอยู่ไม่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ thesanctuaryseattleอาณาจักรละโว้ อาณาจักรไทยสมัยโบราณ