เรื่องราวประวัติศาสตร์ ประวัติสงครามโลกครั้งที่2 ประวัติศาสตร์สงคราม มีประวัติความเป็นมาอย่างไร ?

เรื่องราวประวัติศาสตร์ ประวัติสงครามโลกครั้งที่2 เป็นผลจากความขัดแย้งของประชาชาติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นสะสมมาก่อนเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1939 อันเนื่องมาจากความตกต่ำ ทางเศรษฐกิจเงื่อนไข หรือข้อบังคับบทลงโทษ ตามสนธิสัญญาสันติภาพ และความล้มเหลวของ องค์การสันนิบาตชาติ ความรู้ประวัติศาสตร์

ชนวนที่นำไปสู่ ประวัติสงครามโลกครั้งที่2 กองทัพเยอรมนีบุกโปแลนด์แบบสายฟ้าแลบ (Blitzkrieg) เมื่อวันที่1 กันยายน ค.ศ.1939เนื่องจากโปแลนด์ ปฏิเสธที่จะยกเมืองท่าดานซิก และฉนวนโปแลนด์ให้ เยอรมนี อังกฤษและฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์สงคราม ซึ่งทำสัญญาค้ำประกันเอกราช ของโปแลนด์ได้ยื่นคำขาด 

ให้เยอรมนีถอนทหารออกจากโปแลนด์แต่ฮิตเลอร์ปฏิเสธ ดังนั้น ในวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1939 ประวัติศาสตร์สงคราม อังกฤษและฝรั่งเศส จึงประกาศสงครามกับเยอรมนี การแบ่งกลุ่มของประเทศคู่สงคราม ฝ่ายอักษะ ได้แก่ เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่น ฝ่ายพันธมิตร ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส และรัสเซีย

ประวัติสงครามโลกครั้งที่2 เมื่อเริ่มสงคราม สหรัฐอเมริกาวางตัวเป็นกลาง แต่เมื่อญี่ปุ่นโจมตีอ่าวเพิร์ล ซึ่งเป็นฐานทัพของสหรัฐอเมริกา ในมหาสมุทรแปซิฟิก เมื่อวันที่7 ธันวาคม 1941 สหรัฐอเมริกาจึงเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่ 2 กับอังกฤษและฝรั่งเศส ฝ่ายพันธมิตร มีชัยชนะในที่สุด เมื่อวันที่7 พฤษภาคม 1945

การรบในแปซิฟิก ญี่ปุ่นเป็นคู่สงคราม กับสหรัฐอเมริกา ฝ่ายพันธมิตรยุติสงคราม โดยการทิ้งระเบิด ปรมาณูลูกแรก ชื่อลิตเติลบอย ที่เมืองฮิโรชิมา เมื่อวันที่6 สิงหาคม 1945 ประวัติศาสตร์สงคราม และลูกที่ 2 ชื่อแฟตแมนที่เมืองนางาซากิ เมื่อวันที่9 สิงหาคม 1945 และวันที่ 14 สิงหาคม 1945 

ประเทศญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้ การที่ชาวไทยส่วนหนึ่ง ได้จัดตั้งขบวนการเสรีไทย ดำเนินการร่วมมือและ ช่วยเหลือฝ่ายพันธมิตร ไทยจึงรอดพ้นจากการ เป็นฝ่ายผู้แพ้สงคราม ประวัติศาสตร์สงครามที่น่าสนใจมากที่สุด

เรื่องราวประวัติศาสตร์

เรื่องราวประวัติศาสตร์  สงครามครูเสด สงครามระหว่างศาสนา กับความเชื่อผิด ๆ ที่ก่อให้เกิดสงคราม จะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้าง ?

สงครามครูเสด คือ สงครามระหว่างศาสนา ซึ่งอาจหมายถึงสงครามระหว่างชาวคริสต์ต่างนิกายด้วยกันเอง หรือชาวคริสต์กับผู้นับถือศาสนาอื่นก็ได้ แต่โดยส่วนใหญ่มักหมายถึง สงครามครั้งใหญ่ระหว่าง ชาวมุสลิมและชาวคริสต์ ในช่วงศตวรรษที่ 11 ถึง 13 

สงครามครูเสด มีความหมายว่า เป็น การต่อสู้เพื่อความถูกต้องชอบธรรม เป็นความถูกต้องชอบธรรม ตามหลักศรัทธาทางศาสนา เป็นสงครามที่ต่อสู้ความถูกต้อง ตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งชาวมุสลิมใช้คำว่า “จิฮัด” ในภายหลังคำว่า 

สงครามครูเสดถูกนำไปใช้ในทำนอง การรณรงค์ต่อสู้เพื่อความชอบธรรมด้านต่างๆ สงครามระหว่างศาสนา เป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์ ตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า “ฆ่าคนนอกรีต-คนต่างศาสนา ไม่บาป แล้วยังได้ขึ้นสวรรค์” ซึ่งสาเหตุของ สงครามครูเสด ก็มีเรื่องราวเบื้องต้นว่า

สงครามครูเสดเป็นผล ของความขัดแย้งกัน เป็นเวลาช้านาน ระหว่างคริสตจักรทางภาคตะวันตก กับทางภาคตะวันออก ต่างฝ่ายต่างก็พยายาม ที่จะมีอำนาจเหนืออีกฝ่ายหนึ่ง สงครามระหว่างศาสนา โดยนำเสนอความเป็นผู้นำ ในการรบเพื่อทวงคืนดินแดนศักดิ์สิทธิ ความรู้ประวัติศาสตร์

และหยุดยั้งการแพร่ขยายของ ศาสนาอิสลามที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ประวัติศาสตร์สงคราม จนก่อให้เกิดความหวาดกลัวขึ้น ทั่วไปในหมู่ชาวคริสเตียนในยุโรป ด้วยเหตุดังกล่าว ในศตวรรษที่ 11 ชาวคริสเตียนจึงได้ส่งกอง กำลังมาปะทะกับมุสลิม และเกิดการนองเลือด จนมีผู้คนล้มตายอย่างมากมาย

เรื่องราวประวัติศาสตร์ สงครามอินเดียปากีสถาน สงครามระหว่างประเทศ กับการแบ่งแยกดินแดน ที่เกิดจากความแตกต่างของศาสนา

สงครามอินเดียปากีสถาน ประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียใต้ ต่างเคยเป็นดินแดนใน อาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษ ในช่วงปลาศตวรรษที่ 18 สงครามระหว่างประเทศ ซึ่งปกครองดินแดนอนุภูมิภาคอินเดีย เป็นเวลายาวนานเกือบ 200 ปี ประมาณร้อยละ 95 ของประชากรที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้

นับถือศาสนาฮินดูหรืออิสลาม ฝ่ายสันนิบาตรมสลิม (Muslim League) นำโดย Jinnah เสนอ Two Nation Theory ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 สงครามอินเดียปากีสถาน ดินแดนทางตะวันตกเฉียงเหนือ ของอนุ-ทวีปเป็นดินแดน ที่มีวัฒนธรรมและพื้นเพ ความเป็นมาแทบจะ ไม่เหมือนกันเลย 

สงครามระหว่างประเทศ และจักรวรรดิอังกฤษของอินเดีย ควรแบ่งออกเป็น 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาอิสลามและ ประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาฮินดู สงครามอินเดียปากีสถาน ในที่สุดจักรวรรดิอินเดียของอังกฤษ ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเทศอินเดียและปากีสถาน

ความขัดแย้งระหว่าง อินเดียปากีสถาน เรื่องราวประวัติศาสตร์ ที่มีรากฐานมาจากความแตกต่างทางศาสนา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และข้อพิพาทที่เกิดขึ้นของทั้งสองประเทศ เหนือดินแดนแคว้นชัมมูและแคชเมียร์ หรือที่เรียกว่า แคว้นแคชเมียร์ ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1947

เมื่อข้อตกลงการแบ่งแยกดินแด นดังกล่าวไม่ได้แบ่งแยก เอาแคว้นชัมมูและแคชเมียร์ สงครามระหว่างประเทศ ซึ่งมีฐานะเป็น รัฐหรือแคว้นในอินเดีย ที่ปกครองโดยผู้ปกครองชาวอินเดีย ภายใต้ระบบจักรวรรดิ อินเดียของอังกฤษ ถือเป็นการปกครอง ทางอ้อมโดยอังกฤษ และมีเสรีภาพที่จะเลือก ว่าจะมีสถานะแบบใด 

สงครามรัสเซียยูเครน สงครามในยุโรป ที่กำลังเป็นที่สนใจของ ผู้คนทั่วโลกในปัจจุบันนี้

สงครามรัสเซียยูเครน ได้เริ่มต้นเปิดฉากขึ้น ตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2022 โดยทางรัสเซียได้รับคำสั่ง จากประธานาธิบดีปูติน ให้กองทัพทหารเข้ายึดดอนบาส หลังจากที่ได้มีการเซ็นว่า ทั้งสองรัฐนั้นเป็นรัฐอิสระ สงครามในยุโรป ทำให้ประเทศยูเครนนั้น ต้องประกาศกฏอัยการศึกทันที ประวัติศาสตร์สงครามที่น่าสนใจมากที่สุด

อีกทั้งยังได้ยุติความสัมพันธ์ ทางการพูดกับรัสเซีย สงครามในยุโรป และได้ติดต่อไปหา โจ ไบเดน เพื่อเป็นการนำเข้าประชุม G7 แบบเร่งด่วนเพื่อทำการ คว่ำบาตรประเทศรัสเซีย และซับพอร์ทประเทศยูเครน สงครามรัสเซียยูเครน ซึ่งในวันแรกนั้นทางรัสเซีย 

ได้ทำการโจมตีโดยเน้นไปที่ โครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก หลังจากที่วันนั้นจบลง ทางยูเครนได้ประกาศว่า กองทัพของรัสเซียนั้น สามารถเข้ายึดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ที่มีที่ตั้งอยู่ทางตอนบนของยูเครน สงครามรัสเซียยูเครน และยังมีกองทัพอีกฝั่งจากเบลารุส ได้เข้ายึดพื้นที่บางส่วน ของเขตดอนบาสด้วยเช่นกัน

ซึ่งทำให้หลายประเทศทั่วโลก ได้ลงประณามการกระทำที่โหดร้าย ของรัสเซียที่ทำให้ผู้คน ต้องล้มตายและย้ายถิ่นฐาน แถมยังสร้างความเสียหายอย่างมากมาย ซึ่งสงครามในครั้งนี้ สงครามในยุโรป ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถ บอกได้ว่าจะจบลงอย่างไร แต่ไม่ว่าจะออกมาในทิศทางไหน ก็จะต้องเกิดการสูญเสีย อีกเยอะมากแน่นอน ความรู้ประวัติศาสตร์

เรื่องราวประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์สงครามจีนญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์สงครามเอเชีย สงครามที่มีผู้เสียชีวิตมากถึง 20 ล้านคน

ประวัติศาสตร์สงครามจีนญี่ปุ่น โดยสงครามครั้งที่สองนั้น เกิดขึ้นในช่วงปีค.ศ.1937-1945 ซึ่งเป็นสงครามที่ใช้เวลา ยาวนานถึงแปดปี และในช่วงปีค.ศ. 2017 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาของจีน ได้บอกว่าที่จริงแล้วสงคราม มันใช้เวลายาวนานถึง 14 ปี ประวัติศาสตร์สงครามเอเชีย

โดยจะต้องเริ่มนับตั้งแต่ กองทัพญี่ปุ่นบุกแมนจู ที่เกิดขึ้นในช่วงปีค.ศ.1931 ประวัติศาสตร์สงครามเอเชีย แต่นักโบราณคดีหรือนักประวัติศาสตร์จีน กลับไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ เพราะว่าญี่ปุ่นกับจีนนั้นไม่ได้ทำสงคราม ในช่วงระยะเวลาหกปี (ค.ศ.1931-1937)

และยังมีนักวิชาการอีกหลายคน มองว่าสงครามจีนญี่ปุ่น ที่เกิดขึ้นในครั้งที่2 เป็นชนวนสงครามโลกครั้งที่2 และถือว่าเป็นสงครามที่ใหญ่ที่สุด ในทวีปเอเชียอีกด้วย ในช่วงศตวรรษที่ 20 ประวัติศาสตร์สงครามจีนญี่ปุ่น ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวจีนมากถึง 25 ล้านคน รวมทั้งทหารชาวญี่ปุ่นและจีน ที่ได้หายสาบสูญไปมากกว่า 4 ล้านคน

ประวัติศาสตร์สงครามจีนญี่ปุ่น ซึ่งในช่วงเวลานั้นประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าไปรุกรานประเทศจีน ซึ่งได้เข้าไปบุกเมืองหลวงใหญ่ของจีน ที่มีทั้งเมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองปักกิ่ง และเมืองหลวงที่หนานจิง ซึ่งชาวจีนหลายคนจะรู้จักกันดี กับการสังหารหมู่หนานจิง เมื่อจีนไม่สามารถต่อกรกับญี่ปุ่นได้ ประวัติศาสตร์สงครามที่น่าสนใจมากที่สุด

รัฐบาลกลางจีนจึงต้องยอม ย้ายเมืองหลวงชั่วคราวไปยังเมืองจุงกิง ซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณทางใต้ของจีน ประวัติศาสตร์สงครามเอเชีย ด้วยสนธิสัญญาไม่รุกราน ระหว่างโซเวียตกับจีน ในปีค.ศ.1937 ทำให้จีนนั้นได้รับความช่วยเหลือ จากสหภาพโซเวียต ถึงแม้ญี่ปุ่นจะยึดเมืองใหญ่ได้ แต่ก็ไม่มีกองกำลังมากพอ ที่จะสามารถควบคุมพื้นที่ อันกว้างใหญ่ของจีนได้

ประวัติศาสตร์ชาติไทย

ที่เที่ยวยอดฮิต 2022

เที่ยวจีน2022

เกมออนไลน์มือถือ

วันอีสเตอร์

แปลกแต่จริงทั่วโลก